Bookerion Promukasin

Akademická príručkaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján FindraTáto publikácia sa zaoberá otázkami, s ktorými sa stretávajú stredoškolskí a univerzitní študenti, ale aj ich učitelia, školitelia, oponenti, doktorandi, doktori, inžinieri, lekári alebo magistri pri publikovaní či inej forme prezentovania výsledkov svojej práce. Veľa ráz sú odkázaní sami na seba, na sebavzdelávanie, opakovanú účasť na obhajobách alebo odborných podujatiach, prípadne na rady a odporúčania skúsenejších kolegov. Nie je jednoduché získať informácie o tom, ako má príslušná forma prezentácie vyzerať (okrem redakčných kritérií na publikovanie prác v časopiseckej alebo knižnej podobe). Štandardná úprava prác súvisí s rešpektovaním copyrightu (autorské práva), s etickými otázkami, s poznaním, akceptovaním a aplikovaním príslušných národných a medzinárodných noriem v oblasti formálnej úpravy a rozsahu prác, bibliografických odkazov a citovania. Príručka obsahuje odporúčania na prípravu hovorenej prezentácie (prednáška), písomnej prezentácie (abstrakt, poster, kazuistika, školské práce – seminárna a ročníková práca, referáty, práce SOČ a ŠVOČ, záverečné práce – bakalárska, diplomová a dizertačná práca a kvalifikačné práce – atestačná, rigorózna, habilitačná práca) i na prípravu kombinovanej prezentácie (premietaná prezentácia). Poskytuje praktické rady, ktoré sa týkajú organizácie práce a najdôležitejších krokov vedúcich k úspešnému koncu – ku kvalitnej písomnej práci. Ťažiskom sú informácie o záverečnej úprave niektorých písomných odborných a vedeckých prác. Príručka teda nerieši, „čo písať“, ale „ako na to“, „ako to urobiť“. Písomné práce, ktoré sa uvádzajú v knihe, sú zväčša súčasťou procesu overovania vedomostí a zručností, ktoré autor získal v jakej forme vzdelávania. (akademická príručka)


Akademická píruka eského jazyka has 2 ratings and 0 reviews Published by Academia pages Hardcover. Akademická príruka Martin Osveta 2004 dielo D. slovenské vyd. Kniha je urena jak iroké veejnosti tak profesionálním uivatelm zvlát uitelm a studentm.335 KSklademAkademická píruka levn Mobilmania zboíhttpszbozi.mobilmania.czakademickapriruckaPíruka obsahuje pouení o eském jazyce zejména o pravopisu zvukové stavb morfematice tvarosloví slovotvorb o nkterých syntaktických jevech a také kapitoly o formální úprav písemností a jazykové etiket.Akademicka prirucka ceskeho jazyka Nejrychlejí.CZhttpsnejrychlejsi.czakademicka prirucka ceskeho jazykaPíruka obsahuje pouení o eském jazyce zejména o pravopisu zvukové stavb morfematice tvarosloví slovotvorb o nkterých syntaktických jevech a také kapitoly o formální úprav písemností a jazykové etiket. roziené vydání na www.alza.cz. Rozdíl mezi MA a MED v poradenství.


Mesko 223

Candace Owens Blackout New York Times. Patra plná slev. Predkladaná publikácia je z hadiska rozsahu obsahu a formy nielen v priestore Slovenska ojedinelá. Vekeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Lanthanide and actinide chemistry Chichester Methods of . Cena 400 106 K Pre Vás 200 53 K Zava 50 Vloi knihu do koika. Lanthanide and actinide chemistry Chichester Methods of data collection methods of data analysis and interpretation. Second hand book store. Její výkladová ást nyní vychází poprvé knin. Akademická príruka predstavuje rozsiahly a novopoatý projekt týkajúci sa dnes mimoriadne dô leitých otázok získavania spracovávania a prezentovania jednotlivých druhov informácií. 562011R o náleitostiach. akademická príruka Dalí popis zobrazit. Knihy pro dti i dosplé se slevou a 85 Jsme tu pro vás u od roku 1997.320 KSklademAkademická píruka eského jazyka Najlacnejie knihyhttpsnajlacnejsieknihy.skakademickapriruckaceskehojazyka.htmlKupte knihu Akademická píruka eského jazyka Markéta Pravdová s 8 zavou za 13.17 v overenom obchode. rozíené vydáníAkademicka prirucka ceskeho jazyka levn Blesk zboíhttpszbozi.blesk.czakademicka prirucka ceskeho jazykaKniha Akademická píruka eského jazyka Autor Pravdová Markéta se schvalovací dolokou Ministerstva kolství mládee a tlovýchovy. Rád bych tvrdil e od vydání této píruky jsem rezignoval na. Montana obhajuje stipendium. Co dělá rpa. Markéta Pravdová Ivana Svobodová. Nejlepší vládní práce bez určitého stupně. Findra a kolektiv. Academia Czech language pages. Akademická príruka a jej druhé upravené a d oplnené vydanie predstavuje rozsiahly a novopoatý projekt týkajúci sa dnes mimoriadne dôleitých otázok získavania spracovávania a prezentovania jednotlivých druhov informácií ako aj mnostva alích akademických otázok.

Škola rodinné podpory pracovník popis práce.


Elektronické knihy ve formátu PDF Akademická príručka PDF. Stáhnout knihy v PDF Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra.